Integritetspolicy

Denna integritetspolicy har upprättats i enlighet med Dataskyddsförordningen, (the General Data Protection Regulation), härefter kallad GDPR, vilken trädde i kraft 2018-05-25.

Ansvar
Defendo Sverige AB, org.nr. 556663-7178, är Personuppgiftsansvarig.

Vilken information samlar vi in?
När du kontaktar Defendo för support och/eller tecknar avtal, registrerar vi förnamn, efternamn, e-postadress och telefonnummer. Vi registrerar även besöks- och postadress, i de fall vi behöver skicka utrustning, fakturor och information via post och/eller utföra support på plats.

Varför behöver vi dina uppgifter?
Vi behöver dina uppgifter för att kunna utföra åtagande enligt avtal, support, leverans, uppföljning och fakturering.

Var behandlar vi dina personuppgifter?
Vi behandlar dina personuppgifter i våra ärendehanterings- och administrativa kundsystem.

Rättsliga grunder

  • Avtal – För att vi skall kunna uppfylla vårt åtagande enligt gemensamt avtal erfordras det att vi registrerar personuppgifter. Kunder utan avtal hanteras på samma sätt.
  • Samtycke

Vilka kan vi komma att dela dina personuppgifter med?
Vi delar aldrig med oss av dina personuppgifter till tredje part, och vi lämnar heller aldrig ut dem utanför EU/EES.

Dina rättigheter, enligt GDPR

  • Rätt till information
  • Få tillgång till dina personuppgifter och dataportabilitet
  • Få felaktiga personuppgifter rättade
  • Få dina personuppgifter raderade
  • Kräva begränsning av behandling
  • Invända mot behandling av personuppgifter
  • Rätt angående automatiserat beslutsfattande, inbegripet profilering

Se www.datainspektionen.se för vidare information om dina rättigheter.

Hur länge kommer vi att lagra personuppgifterna?
Vi lagrar personuppgifterna under gällande avtalstid plus två år.

Lämna in klagomål till Datainspektionen
Har du frågor eller klagomål avseende vår behandling av dina personuppgifter kan du vända dig till oss via e-post på info@defendo.se eller via telefon 044-781 69 00. Du har även rätt att inge ett klagomål avseende vår behandling av personuppgifter till Datainspektionen, se www.datainspektionen.se

Kontakta Defendo, om du vill utöva dina rättigheter, genom att skicka e-post till info@defendo.se eller telefon 044-781 69 00.

Vi förbehåller oss rätten att när som helst ändra texten i denna Integritetspolicy.

Med hög servicenivå och bred kompetens utgör Defendo ett fördelaktigt alternativ för företag som vill optimera sin verksamhet. Vi förverkligar din vision om IT.

Hitta hit

Defendo Sverige AB
Kockumsgatan 6
SE-291 32 Kristianstad

© 2018 Defendo

En hemsida från Bravissimo