Säkerhet

Informationssäkerhet definieras bland annat av följande grundläggande egenskaper: Sekretess, Riktighet, Tillgänglighet. Detta innebär a) att informationen är tillgänglig endast för de som är behöriga att ta del av och använda den, b) att skydda information så att den är och förblir både korrekt och fullständig och c) att säkerställa att användarna har tillgång till informationen när den behövs.

Andra mycket viktiga egenskaper för informationssäkerhet är: Spårbarhet och Oavvislighet. Detta innebär
a) att säkerställa möjligheten att i efterhand identifiera genomförda händelser b) att skapa oavvislighet genom t ex digitala signaturer

Korrekt informationssäkerhet uppnås genom att lämpliga styrmedel införs.  Genom att upprätta en IT-policy och en IT-säkerhetsplan skapas styrinstrument för att uppnå erforderlig säkerhet vid användning av IT.

Du ska ha den säkerhet som är motiverad i förhållande till värdet av det som ska skyddas, varken mer eller mindre!

Comments are closed.